OBLIGATIONER
OBLIGATIONER

Obligationer

Obligationer – En Introduktion:

Definition: En obligation er et værdipapir, der repræsenterer et gældsforhold mellem udstederen og investoren.

Grundlæggende karakteristika:

 • Obligationer er i essensen et lån, hvor udstederen låner kapital fra investoren.
 • Udstederen forpligter sig til at betale en fast rente til investoren i hele lånets løbetid.
 • Ved udløb af lånets løbetid skal udstederen tilbagebetale det oprindeligt lånte beløb, også kaldet hovedstolen, til investoren.

Udstedere i Danmark:

 1. Statsobligationer: Udstedt af den danske stat og betragtes generelt som en meget sikker investering på grund af den minimale risiko for misligholdelse.
 2. Realkreditobligationer: Udstedt af realkreditinstitutter og relateret til fast ejendom.
 3. Virksomhedsobligationer (Corporate obligationer): Udstedt af virksomheder og bærer generelt en højere risiko, da deres evne til tilbagebetaling kan variere i forhold til virksomhedens økonomiske sundhed.

Handel med obligationer:

 • Ligesom aktier kan obligationer handles på børsen.
 • Renteudbyttet fra obligationer kan variere baseret på flere faktorer, herunder udstederens kreditværdighed, løbetid og det generelle økonomiske klima.

Risiko og overvejelser ved investering:

 • Mens obligationer generelt betragtes som mindre risikofyldte sammenlignet med aktier, er der stadig risici forbundet, især hvis man investerer i obligationer med lav kreditværdighed.
 • Investorer bør evaluere risikoen i forhold til forventet afkast, når de beslutter sig for at investere i bestemte obligationer.

Ved erhvervelse af en obligation indgår du en kontrakt, hvorved du yder et monetært beløb til en kontraktspart. Den part, som modtager lånet, refereres til som “udsteder”. Som kompensation for det stillede beløb, forpligter udstederen sig til periodisk at betale en forudbestemt rente til långiveren. Desuden vil långiveren indenfor specificerede intervaller modtage tilbagebetalinger af hovedstolen. En obligation skal derfor ses som et finansielt instrument, der repræsenterer en kreditgivningsaftale og kan fungere som et investeringsalternativ til traditionelle bankindeståender.

Hvem laver obligationer?

Alle kan i realiteten udstede obligationer, men ofte er det staten, realkreditinstitutter eller virksomheder. Som er udsteder lånet i obligationer. Du kan selv vælge hvilken obligationstype du vil have, udfra det der tilbydes på markedet. Her er det især løbetiden og renten der er væsentlig. De to typer der tales mest om, er de obligationer med fast rente til udløb og dem med variabel rente.

Hvorfor investere i obligationer?

At investerer i obligationer er en sikker forretning, sådan har man sagt i mange år. Du har mere sikkerhed for dine penge og renten er stabil eller afkastet er mere stabilt. Typisk er det bedre at investere i obligationer end at have pengene stående i banken, især idag hvor der er negativ rente. Renten på dine obligationer er ofte langt bedre end den rente du kan opnår i banken, med dit indestående.

Holder du dig til en obligationstype med fast rente, kender du dit afkast og kan forvente en fast indtjening. Hvor imod obligationer med variabel rente svinger i afkastet.

Aktier versus Obligationer:

Aktier:

 1. Definition: En aktie repræsenterer ejerskab i en virksomhed. Når du køber aktier, bliver du medejer af virksomheden i forhold til det antal aktier, du ejer.

 2. Værdistigning: En akties værdi kan stige eller falde baseret på virksomhedens præstationer og markedets opfattelse af virksomhedens fremtidsudsigter. Målet med aktieinvestering er ofte at købe aktien til en lav pris og sælge den til en højere pris.
 3. Udbytte: Ud over potentiel kapitalgevinst kan aktionærer også modtage udbytte, som er en andel af virksomhedens overskud. Udbyttebetalingen er dog ikke garanteret og afhænger af virksomhedens beslutning om at distribuere overskud til aktionærerne.

Obligationer:

 1. Definition: En obligation er et gældsbrev, hvorved du låner penge til en udsteder, som kan være en virksomhed, en kommune eller en stat. I modsætning til aktier, hvor du får ejerskab, bliver du her en kreditor.
 2. Rente: Som kompensation for lånet forpligter udstederen sig til at betale dig en bestemt rente, også kendt som kuponrente, over en bestemt periode.
 3. Tilbagebetaling: Ved obligationens udløb, også kendt som dens løbetid, forpligter udstederen sig til at betale hovedstolen tilbage til investor.

Sammenligning:

 • Risiko: Generelt betragtes aktier som mere risikofyldte end obligationer, fordi deres værdi kan være mere volatil. Obligationer har generelt lavere risiko, men også et potentielt lavere afkast sammenlignet med aktier.

 • Afkast: Aktier har potentiale for højere afkast gennem kapitalgevinst og udbytte, men også højere risiko for tab. Obligationer tilbyder et fast afkast gennem rentebetalinger, men med begrænset mulighed for kapitalgevinst.

 • Position i tilfælde af konkurs: I tilfælde af en virksomheds konkurs vil kreditorer, herunder obligationsindehavere, typisk blive betalt før aktionærerne.

Det er vigtigt at forstå de grundlæggende forskelle mellem aktier og obligationer, når man overvejer at investere, for at sikre en passende risikospredning og tilpasse sin investeringsstrategi til sine finansielle mål og risikotolerance.
 1. Kreditrisiko: Dette refererer til muligheden for, at udstederen af obligationen ikke kan opfylde sine forpligtelser, herunder at betale renter eller tilbagebetale hovedstolen. Hvis udstederen går konkurs, kan investoren risikere et tab.
 2. Markedsrisiko: Obligationskurserne kan være følsomme over for generelle markedsvilkår, især renteændringer. En stigning i markedsrenterne kan for eksempel føre til et fald i obligationers kurser.
 3. Liquidity Risiko: Nogle obligationer kan ikke være let omsættelige på markedet, hvilket kan påvirke evnen til at sælge dem til en ønsket pris.

Obligationers løbetider og deres relation til risiko:

 • Korte obligationer: Disse har en løbetid på op til 3 år. Deres kurs er generelt stabil, da de er mindre følsomme over for renteændringer.
 • Mellemlange obligationer: Med en løbetid mellem 3-7 år har disse en moderat grad af volatilitet. Deres kurser kan være mere påvirkede af markedsforhold end korte obligationer, men mindre end lange obligationer.
 • Lange obligationer: Disse har en løbetid på over 7 år. På grund af deres længere løbetid kan de være meget mere følsomme over for renteændringer, hvilket gør deres kurs potentielt mere volatil.

For at opnå den bedste forståelse af risikoen forbundet med en specifik obligationsinvestering bør potentielle investorer rådføre sig med en finansiel rådgiver eller andre relevante eksperter.

SE OBLIGATIONSKURSER HER – BOND PRICES

OBLIGATIONER 2033

OBLIGATIONER 2043

OBLIGATIONER 2053

SE VALUTAKURSER HER

CRISTAL 2008
CRISTAL 2008

DAGENS PRIS FRA KUN KR. 3.495,-