ORDBOG BOLIGKØB

KOMPLET ORDBOG FOR BOLIGKØBER

A

 1. Areal: Området som boligen dækker, målt i kvadratmeter.
 2. Anvendelsesudgifter: Udgifter forbundet med at anvende boligen, f.eks. el og varme.
 3. Afdrag: Månedlige eller årlige betalinger på et lån.
 4. Andelsbolig: En boligform, hvor man ejer en andel af en ejendom.
 5. Afkast: Afkastet på en investeret kapital i boligen.
 6. Anskaffelsespris: Prisen for at anskaffe boligen.
 7. Aconto: En delbetaling af en større sum.
 8. Advokat: Juridisk ekspert der kan rådgive og bistå ved bolighandel.
 9. Anmærkning: En notits eller bemærkning, ofte i forbindelse med fejl eller mangler.
 10. Adresse: Stedet, hvor boligen er beliggende.
 11. Ansøgning: Anmodning om lån eller anden form for finansiering.
 12. Andel: Den del af ejendommen, som ejes af en enkelt person.
 13. Afslag: Reduktion i pris efter forhandling.
 14. Aftale: En juridisk bindende overenskomst mellem to parter.
 15. Anvendelseskode: Kode der angiver boligens anvendelse (beboelse, erhverv osv.).
 16. Autenticitet: Bekræftelse af ægthed, f.eks. i forbindelse med dokumenter.
 17. Amortisering: Nedbringelse af lånets hovedstol.
 18. Auktionskøb: Køb af bolig på auktion.
 19. Administrationsomkostninger: Omkostninger ved administration af bolig eller lån.
 20. Anskaffelsesår: Året, hvor boligen blev anskaffet.
 21. Andelsværdi: Værdien af en andel i en andelsboligforening.
 22. Antal rum: Antallet af rum i boligen.
 23. Asbest: Skadeligt materiale, der kan findes i ældre bygninger.
 24. Almennyttig bolig: Bolig med støtte fra det offentlige.
 25. Afstand til bymidte: Hvor langt boligen er fra byens centrum.
 26. Afleveringsforretning: Inspektion af bolig ved overdragelse.
 27. Alderssvarende stand: Boligens stand i forhold til dens alder.
 28. Affaldssortering: Ordning for sortering af affald i boligområdet.
 29. Alternativ finansiering: Andre former for finansiering end banklån.
 30. Andelspris: Prisen for en andel i en andelsboligforening.
 31. Arbejdsværelse: Et rum anvendt som kontor eller studieværelse.
 32. Accept: Godkendelse eller accept af et tilbud eller en aftale.
 33. Arkitekt: Person der har designet boligen eller kan give råd om ombygning.
 34. Ansvarlig lånegiver: En lånegiver, der vurderer låntagers evne til at betale lånet tilbage.
 35. Anmeldelse: Vurdering eller beskrivelse af boligen.
 36. Andelsforening: Forening der ejer en ejendom opdelt i andele.
 37. Afkørsel: Adgangsvej til boligen fra en større vej.
 38. Asfalteret område: Område ved boligen med asfalteret overflade.
 39. Afskrivning: Nedskrivning af boligens værdi over tid.
 40. Arealforøgelse: Forøgelse af boligens samlede areal.
 41. Aftalens genstand: Det, aftalen konkret omhandler, f.eks. en bolig.
 42. Afholdte udgifter: Udgifter der allerede er betalt.
 43. Adgangsforhold: Forhold vedrørende adgang til boligen.
 44. Alternativ energi: Brug af alternative energikilder i boligen.
 45. Afslutning af lån: Når et lån er fuldt tilbagebetalt.
 46. Ansvarsforsikring: Forsikring der dækker skader forårsaget af boligejeren.
 47. Anvisningsret: Ret til at få anvist en bolig.
 48. Arbejdsnotat: Notat om arbejde der skal udføres på boligen.
 49. Anden ejendom: Anden ejendom involveret i handlen.
 50. Aktiv handel: Aktivitet på boligmarkedet, der påvirker handlen.

B

 1. Bolig: Den bygning eller lejlighed, der handles med.
 2. Boligareal: Det samlede areal af boligen i kvadratmeter.
 3. Boligpris: Den pris, boligen sælges for.
 4. Boligtype: Typen af bolig, f.eks. rækkehus, lejlighed eller villa.
 5. Byggeår: Det år, boligen blev opført.
 6. Byggetilladelse: Tilladelse fra kommunen til at opføre en bygning.
 7. Bank: Den finansielle institution, der muligvis yder lån til boligkøb.
 8. Beliggenhed: Hvor boligen er placeret geografisk.
 9. Beboelse: Delen af bygningen, der er beregnet til at bo i.
 10. Budget: Det beløb, køberen har til rådighed til boligkøb.
 11. Bud: Et tilbud om at købe boligen til en bestemt pris.
 12. Boligsiden: Et website, hvor boliger er til salg.
 13. Boligadvokat: En advokat specialiseret i bolighandler.
 14. Boliginspektion: Undersøgelse af boligens tilstand.
 15. Boliglån: Et lån optaget for at finansiere boligkøb.
 16. Bruttoindkomst: Indkomst før skat, relevant for lånemuligheder.
 17. Bruttoudgift: Den samlede udgift før skat og andre fradrag.
 18. Bindende tilbud: Et tilbud, der juridisk forpligter tilbudsgiveren.
 19. Boligforening: Organisation der styrer flere boligenheder.
 20. Bopælspligt: Pligt til at bo i en ejendom man ejer.
 21. Bygningsforsikring: Forsikring der dækker skader på bygninger.
 22. Boligsalg: Processen med at sælge en bolig.
 23. Boligkøb: Processen med at købe en bolig.
 24. Boligmarked: Markedet, hvor boliger købes og sælges.
 25. Besigtigelse: At se på en bolig man overvejer at købe.
 26. Boligreport: En rapport over boligens tilstand.
 27. Boligforhandler: En person eller virksomhed, der formidler boligsalg.
 28. Betalingsservice: Service til automatisk betaling af regninger.
 29. Boliggaranti: Garanti for visse forhold ved boligen.
 30. Betalingsterminal: En enhed til elektronisk betaling.
 31. Boligportal: Online platform til køb, salg eller leje af boliger.
 32. Bidragssats: Den pris man betaler for sit boliglån ud over renten.
 33. Boligstøtte: Økonomisk støtte til betaling af boligudgifter.
 34. Boligafgift: Betaling for vedligeholdelse og drift af boligforening.
 35. Brugsret: Retten til at bruge en bolig.
 36. Boligbyggeri: Opførelse af nye boliger.
 37. Byggeret: Retten til at opføre bygninger på en grund.
 38. Boligannonce: Annonce for salg eller leje af bolig.
 39. Boligvejleder: Person der rådgiver om boligkøb.
 40. Brutto/netto: Betegnelser for henholdsvis samlede og disponible indkomster.
 41. Boligudlejning: Udlejning af boliger.
 42. Boligmægler: En ejendomsmægler, der formidler bolighandel.
 43. Boliglån beregner: Værktøj til at beregne mulige boliglån.
 44. Boligområde: Et område med boliger.
 45. Bindende købsaftale: Juridisk bindende aftale om boligkøb.
 46. Boligudbud: Mængden af boliger til salg.
 47. Boligprisindeks: Et indeks der viser udviklingen i boligpriser.
 48. Boligauktion: Auktion hvor boliger sælges til højestbydende.
 49. Bygningsreglement: Regler for opførelse og renovering af bygninger.
 50. Boligprisvurdering: Vurdering af en boligs salgsværdi.

C

 1. Carport: En overdækket parkeringsplads til bilen, som er bygget sammen med huset eller fritstående.
 2. Centralvarme: Et opvarmningssystem, der varmer hele boligen op fra en central kilde.
 3. Courtage: Det honorar eller de omkostninger, man betaler til en ejendomsmægler for mæglerens arbejde.
 4. Checkliste: En liste, der hjælper med at sikre, at alle nødvendige trin og papirarbejde er afsluttet i bolighandelsprocessen.
 5. Cykelskur: En overdækket struktur designet til opbevaring af cykler, ofte fundet på ejendommens grund.
 6. CPR-nummer: Dansk personnummer, som er nødvendigt for at indgå en bolighandelsaftale.
 7. Cirkulationspumpe: En pumpe, der cirkulerer varmt vand gennem husets varmesystem.
 8. Cellefornyelse: Renovering eller opdatering af specifikke dele eller celler i en bygning.
 9. Co-housing: En boform, hvor flere personer eller familier bor sammen og deler visse faciliteter.
 10. Cykelsti: En sti designet specifikt til cyklister, beliggenhed i nærheden kan være et plus for nogle boligkøbere.
 11. Charmerende: Et ord, der ofte bruges i boligannoncer for at beskrive en bolig med en attraktiv og tiltalende kvalitet.
 12. Cement: Et byggemateriale, der bruges i fundamentet og andre dele af boligkonstruktionen.
 13. City: Refererer til centrum eller midtbyen, og bruges nogle gange i adressebeskrivelser.
 14. Comfortzone: Et område i boligen, der er designet for maksimal komfort og afslapning.
 15. Containerplads: Et område på ejendommen, hvor affaldscontainere er placeret.

D

 1. Depositum: Et pengebeløb, der betales forud for at sikre en bolig eller lejlighed. Det bruges til at dække eventuelle skader eller manglende betalinger.
 2. Domicil: Betegnelsen for en virksomheds hovedsæde eller hovedkontor, men kan også referere til en bolig.
 3. Debitor: Person eller enhed, der skylder penge, ofte i forbindelse med et boliglån.
 4. Due diligence: Proces hvor køber undersøger alle aspekter af ejendommen grundigt før køb.
 5. Dagbod: En bod, der skal betales for hver dag en opgave forsinkes, f.eks. i forbindelse med byggeri eller renovering.
 6. Driftsudgifter: Ongoing udgifter forbundet med at eje en bolig, såsom vedligeholdelse, forsikring og forsyningsselskaber.
 7. Debitorrente: Den rente, en debitor skal betale på sit lån.
 8. Dørtelefon: Et kommunikationssystem ved indgangen til en bygning, der giver beboerne mulighed for at kommunikere med besøgende.
 9. Depositumskonto: En bankkonto, hvor depositummet for en lejebolig opbevares.
 10. Duplex: En type bolig, hvor to boligenheder er placeret i samme bygning, ofte oven på hinanden.
 11. Dagligstue: Et rum i boligen, der primært bruges til daglig ophold og afslapning.
 12. Dansk Boligformidling: En organisation eller virksomhed, der hjælper med at formidle bolighandler i Danmark.
 13. Deed: Et dokument, der overfører ejendomsretten fra en person eller enhed til en anden (kaldes også en skøde på dansk).
 14. Driftskonto: En konto bruges til at dække løbende udgifter relateret til en ejendom.
 15. Dokumentgebyr: Gebyr for oprettelse af lånepapirer, skøder og andre dokumenter i forbindelse med bolighandlen.

E

 1. Ejendomsmægler: En professionel person, der formidler køb og salg af ejendomme.
 2. Ejendomsvurdering: En vurdering af en ejendoms værdi, som ofte udføres af en vurderingsmand.
 3. Ejerlejlighed: En boligform, hvor du ejer din lejlighed, men dele af ejendommen er fælleseje.
 4. Ejendomsskat: En skat, der betales af ejerne af fast ejendom.
 5. Ejerforening: En forening for ejere indenfor samme bygning eller område, der håndterer fællesanliggender.
 6. Ejendomsregister: Et offentligt register, hvor alle faste ejendomme er registreret.
 7. Energimærke: Et mærke, der angiver en bygnings energieffektivitet.
 8. Ejerpantebrev: Et dokument, der beviser, at du har en tinglyst ret til at have et pant i ejendommen.
 9. Ejerskifteforsikring: En forsikring der dækker skjulte fejl og mangler ved en bolig ved ejerskifte.
 10. Ejendomsadvokat: En advokat, der er specialiseret i juridiske spørgsmål vedrørende fast ejendom.
 11. El-tjek: En vurdering af ejendommens elektriske installationer.
 12. Eksklusiv: Ofte brugt til at beskrive en high-end eller luksus ejendom.
 13. Entre: En entré er det første rum, man træder ind i, i en bolig.
 14. Effektiv rente: Den reelle årlige rente på et lån, inklusiv gebyrer og andre omkostninger.
 15. Efterisolering: Forbedring af en bygnings isolering for at spare energi.
 16. Ejendomsforbehold: En klausul, der giver sælgeren ret til at tage ejendommen tilbage under visse betingelser.
 17. Ejerudgift: Udgifter forbundet med at eje en ejendom, herunder skatter, forsikring og vedligeholdelse.
 18. Eftersyn: En gennemgang af ejendommens stand, ofte udført af en byggesagkyndig.
 19. Erhvervsejendom: En ejendom, der primært bruges til erhvervsformål, som f.eks. butikker eller kontorer.
 20. Ekstraordinær ydelse: En ekstra betaling ud over de normale afdrag på et lån.

F

 1. Finansiering: Proces med at skaffe kapital eller lån til køb af ejendom.
 2. Faste udgifter: Udgifter, der regelmæssigt skal betales, f.eks. ejendomsskatter eller forsikringer.
 3. Forsikring: Beskyttelse mod finansielle tab i tilfælde af skade på ejendommen.
 4. Fritidshus: En ejendom, der bruges til fritid eller feriebolig.
 5. Forsalgsrapport: En rapport, der giver oplysninger om ejendommens stand før salg.
 6. Fremvisning: Arrangement hvor potentielle købere kan se ejendommen.
 7. Fradrag: Beløb der kan trækkes fra indkomsten eller skatten, f.eks. rentefradrag.
 8. Forbehold: Specifikke betingelser eller begrænsninger i en salgskontrakt.
 9. Forpagtning: Retten til at bruge en ejendom i en bestemt periode mod betaling.
 10. Førstegangskøber: Person der køber ejendom for første gang.
 11. Fuldmagt: Skriftlig tilladelse til at handle på en anden persons vegne i juridiske eller økonomiske anliggender.
 12. Finansieringsbevis: Dokument fra banken, der bekræfter, at du har finansiering til rådighed til at købe ejendom.
 13. Fælleslån: Lån, der er taget af en ejerforening eller andelsforening.
 14. Fastforrentet lån: Lån med en rente, der forbliver den samme gennem hele lånets løbetid.
 15. Fællesudgifter: Udgifter, der deles af ejere af en ejendom, ofte via en ejer- eller andelsforening.
 16. Familiebolig: En boligtype der er velegnet til familiebolig.
 17. Flisebelægning: Belægning, f.eks. på terrasser eller i badeværelser, lavet af fliser.
 18. Forsikringspolice: Dokument der beskriver betingelserne for en forsikringsdækning.
 19. Forhåndsgodkendelse: Godkendelse fra en finansiel institution før du foretager et boligkøb.
 20. Flekslån: Et boliglån, hvor renten tilpasses jævnligt.
 21. Forhandlingsprocess: Processen hvor køber og sælger forhandler om pris og betingelser.
 22. Fritlagt forsyningsledning: Forsyningsledning (vand/strøm/gas) som er udenfor ejendommens grund.
 23. Fremleje: At leje en bolig, man selv lejer, til en anden person.
 24. Fradeling: At dele en større ejendom op i mindre enheder.
 25. Fundament: Den bærende del af en bygning, der er i direkte kontakt med jorden.

G

 1. Garanti: En forsikring fra sælger eller bygherre om, at ejendommen er fri for fejl og mangler, eller at sådanne vil blive udbedret.
 2. Grundskat: En skat, der betales på grundens værdi.
 3. Gennemgang: Inspektion af en ejendom for at vurdere dens tilstand og værdi.
 4. Grundejerforening: En forening for ejere af grunde inden for et bestemt område.
 5. Godkendt køber: En køber, der er godkendt af en finansiel institution til at foretage et boligkøb.
 6. Gæld: De penge, man skylder, f.eks. et boliglån.
 7. Gebyr: Betaling for en tjeneste, f.eks. et lån eller en notar.
 8. Gældsbrev: Et dokument, der bekræfter, at der er optaget et lån, og som beskriver lånevilkårene.
 9. Grundværdi: Den vurderede værdi af en grund uden bygninger.
 10. Grundareal: Arealet af den grund, som en ejendom er bygget på.
 11. Godtgørelse: En sum penge, der gives som erstatning, f.eks. ved en fejl eller mangel ved en bolighandel.
 12. Garage: En bygning eller et område designet til at opbevare køretøjer.
 13. Gulvvarme: Et varmesystem installeret under gulvet.
 14. Gældsforhold: Oplysninger om låntagers økonomiske forhold og gæld.
 15. Gældsfaktor: Et tal, der beskriver forholdet mellem en persons gæld og indkomst.
 16. Grundplan: En tegning, der viser en ejendoms layout set ovenfra.
 17. Godkendt til beboelse: At en bygning er godkendt af myndighederne til at blive boet i.
 18. Gennemsnitsrente: Den gennemsnitlige rente på et lån eller en portefølje af lån.
 19. Gulvareal: Det samlede areal af alle gulve i en bygning målt i kvadratmeter.
 20. Grundbeløb: Det beløb, et lån eller en anden finansiel forpligtelse er baseret på, før renter og gebyrer.
 21. Geoteknisk undersøgelse: Undersøgelse af jordens egenskaber på en grund.
 22. Grundbog: Offentlig register over fast ejendom i Danmark.
 23. Grundsalg: Salg af en ubebuilt grund.
 24. Grundforbedringer: Forbedringer af en grund, f.eks. anlæggelse af vej eller kloakering.
 25. Godtgørelseskrav: Et krav om betaling eller erstatning for en skade eller et tab.

H

 1. Hus: En bygning til beboelse for en eller flere familier.
 2. Hæftelse: Et juridisk ansvar eller forpligtelse, som er knyttet til en ejendom.
 3. Handelsomkostninger: Omkostningerne ved at købe eller sælge en ejendom, inklusive gebyrer til mæglere, advokater og lignende.
 4. Hjemfald: Når en ejendom falder tilbage til den oprindelige ejer eller en anden part under visse betingelser.
 5. Hovedstol: Det oprindelige beløb af et lån, ikke inklusive renter.
 6. Handelsvurdering: En professionel vurdering af en ejendoms markedsværdi.
 7. Have: Et udendørs område med planter, træer og ofte græs, som er en del af en ejendom.
 8. Helårsbolig: En bolig, der er beregnet til at blive brugt hele året rundt.
 9. Husleje: Betaling fra lejer til udlejer for brug af en ejendom.
 10. Håndværker: En person, der udfører manuelt arbejde, ofte i forbindelse med byggeri eller renovering.
 11. Hæftelseserklæring: En erklæring fra en køber om at påtage sig eventuel gæld eller andre forpligtelser knyttet til en ejendom.
 12. Hæfte: At påtage sig ansvar for en andens gæld eller forpligtelser.
 13. Højeste bud: Det største beløb, en køber er villig til at betale for en ejendom.
 14. Hegn: En struktur, der omgiver, markerer eller afgrænser et område eller en ejendomsgrænse.
 15. Håndpenge: Et beløb, der betales som en del af et købstilbud for at vise seriøs interesse.
 16. Hypotek: En rettighed eller en interesse i fast ejendom, der er givet til en kreditor som sikkerhed for et lån.
 17. Hoveddør: Den primære indgangsdør til en bygning eller bolig.
 18. Hjemmestyre: Retten til at styre og træffe beslutninger vedrørende ens egen bolig.
 19. Huspris: Prisen på en bolig, der er til salg.
 20. Hybel: Et lille rum eller en lille lejlighed, der ofte er lejet ud.
 21. Hovedaftale: Den primære kontrakt eller aftale mellem køber og sælger i en bolighandel.
 22. Hustype: Typen eller stilen af et hus, f.eks. villa, rækkehus, eller lejlighed.
 23. Helhedsindtryk: Det samlede indtryk en ejendom giver, baseret på dets udseende, tilstand og andre faktorer.
 24. Husstand: Alle personer, der bor i samme bolig.
 25. Hjemmeside: En webside, hvor ejendomme kan vises og markedsføres til potentielle købere.

I

 1. Indflytning: Den dato, hvor en køber officielt tager boligen i brug.
 2. Indskud: Et forudbetalt beløb som en del af et boligkøb, ofte i forbindelse med et lån.
 3. Indgåelse: At indgå en aftale, som f.eks. en købsaftale.
 4. Inventar: Bevægelige genstande i en bolig, som kan inkluderes i et salg.
 5. Indre værdi: Værdien af en ejendom baseret på dens fysiske tilstand og de indkomster, den genererer.
 6. Istandsættelse: Arbejde der gøres for at bringe en ejendom op til en ønsket standard.
 7. Indeklima: Kvaliteten af luften inde i en bygning, som påvirkes af temperatur, fugtighed, ventilation, osv.
 8. Indhentning af tilbud: At anmode om priser fra forskellige håndværkere eller tjenesteudbydere.
 9. Isolering: Materialer, der bruges til at forhindre varmetab i en bolig.
 10. Indbrudssikring: Sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre eller forsinke uautoriseret adgang til en ejendom.
 11. Investering: At bruge penge med forventningen om at opnå en profit, som f.eks. ved køb af ejendomme.
 12. Inspektion: En grundig undersøgelse af en ejendoms tilstand.
 13. Ikrafttrædelse: Det tidspunkt, hvor en aftale eller kontrakt officielt begynder.
 14. Indfrielse: At betale et lån tilbage før tid.
 15. Introduktionsrente: En lav rente, der tilbydes i starten af et lån for at tiltrække låntagere.
 16. Indirekte omkostninger: Omkostninger, der ikke direkte er relateret til bolighandelen, men som kan opstå som følge af den.
 17. Ingeniør: En professionel, der ofte inddrages for at vurdere eller overvåge tekniske aspekter af en ejendom.
 18. Indflytningsrapport: En rapport, der beskriver boligens tilstand ved indflytning.
 19. Indkaldelse: Formel meddelelse om et møde, f.eks. et ejerforeningsmøde.
 20. Indkomst: Penge tjent fra arbejde eller investeringer, der kan bruges til at bestemme en købers evne til at betale for en bolig.
 21. Indførselsrettigheder: Retten til at optage en ejendom i et offentligt register.
 22. Indvirkning: Effekten eller resultatet af en handling, som f.eks. renovering af en ejendom.
 23. Indløsning: At købe en ejendom tilbage, som tidligere er blevet solgt.
 24. Ingeniørrapport: En teknisk rapport om en ejendoms tilstand.
 25. Instans: Retten eller myndigheden, der har at gøre med tvister eller sager vedrørende

J

 1. Juridisk:
  • Forklaring: Vedrører love og retssystemet. Ved bolighandel henvises der ofte til juridiske dokumenter, aftaler og rådgivning.
 2. Jord:
  • Forklaring: Refererer til den grund, som en ejendom er bygget på eller tilhører.
 3. Jordforurening:
  • Forklaring: Når jorden er kontamineret med stoffer, der kan være skadelige for mennesker eller miljøet. Dette er relevant for boligkøbere, da det kan påvirke både sundhed og ejendomsværdi.
 4. Jordbundsundersøgelse:
  • Forklaring: En teknisk undersøgelse, der vurderer jordens egnethed for byggeri og kan afsløre eventuelle problemer eller begrænsninger.
 5. Jura:
  • Forklaring: Lovgivningen og de regulativer, der vedrører ejendomshandel.
 6. Jordbrugsparceller:
  • Forklaring: Stykker af land, der er tildelt eller solgt til landbrugsformål.
 7. Jordlod:
  • Forklaring: En specifik del af jord, som kan købes eller sælges.
 8. Jordrente:
  • Forklaring: En årlig betaling baseret på værdien af et stykke jord.
 9. Juleaften:
  • Forklaring: Selvom det primært er en helligdag, kan datoen undertiden være nævnt i kontrakter som en frist for visse handlinger.
 10. Justering:
  • Forklaring: Tilpasning af priser, omkostninger eller vilkår i forbindelse med en bolighandel.

K

 1. Købsaftale:
  • Forklaring: En skriftlig aftale mellem køber og sælger, hvor betingelserne for salget er fastlagt.
 2. Køber:
  • Forklaring: Den person eller enhed, der køber ejendommen.
 3. Købesum:
  • Forklaring: Det beløb, som køber betaler til sælger for ejendommen.
 4. Køberrådgiver:
  • Forklaring: En professionel rådgiver, der repræsenterer køberens interesser i en bolighandel.
 5. Kvadratmeterpris:
  • Forklaring: Prisen for ejendommen pr. kvadratmeter.
 6. Kontantpris:
  • Forklaring: Den pris, ejendommen sælges for, uden at der tages hensyn til finansiering eller lån.
 7. Kreditvurdering:
  • Forklaring: En vurdering af en persons kreditværdighed foretaget af en bank eller andet finansieringsselskab.
 8. Kontantbehov:
  • Forklaring: Det beløb, køber skal have til rådighed i kontanter ved køb af en ejendom.
 9. Klausul:
  • Forklaring: En betingelse eller bestemmelse i en kontrakt eller aftale.
 10. Kurssikring:
  • Forklaring: En finansiel aftale, der bruges til at sikre en bestemt rentekurs for et lån.
 11. Kommunal ejendomsvurdering:
  • Forklaring: En vurdering af en ejendoms værdi foretaget af kommunen til brug for fastlæggelse af ejendomsværdiskat.
 12. Købstilbud:
  • Forklaring: Et skriftligt tilbud fra en potentiel køber til en sælger om at købe en ejendom til en bestemt pris.
 13. Kontraktskrivning:
  • Forklaring: Processen med at udarbejde den formelle købsaftale eller kontrakt.
 14. Kompromis:
  • Forklaring: En aftale, der er nået, hvor begge parter giver afkald på noget for at nå til enighed.
 15. Kreditor:
  • Forklaring: En person eller institution, der låner penge til køber for at finansiere et ejendomskøb.

L

 1. Långiver:
  • Forklaring: Institutionen eller personen, der yder lån til køberen for at finansiere boligkøbet.
 2. Lån:
  • Forklaring: Penge lånt fra en bank eller anden finansiel institution til finansiering af et boligkøb.
 3. Låneaftale:
  • Forklaring: En kontrakt mellem långiver og låntager, der fastsætter vilkårene for lånet.
 4. Lånebeløb:
  • Forklaring: Mængden af penge, der lånes til at finansiere boligkøbet.
 5. Likviditet:
  • Forklaring: Købers tilgængelige kontanter eller let omsættelige aktiver.
 6. Lukkedag:
  • Forklaring: Dagen, hvor boligkøbet afsluttes, og ejerskabet officielt overføres fra sælger til køber.
 7. Lovpligtig ejerskifteforsikring:
  • Forklaring: En obligatorisk forsikring i Danmark, der dækker skjulte fejl og mangler ved ejendommen.
 8. Lånebrev:
  • Forklaring: Et dokument, der bekræfter låntagers forpligtelse til at tilbagebetale et lån.
 9. Landsdommer:
  • Forklaring: En dommer, der kan spille en rolle i tvister vedrørende boligkøb.
 10. Lokalplan:
  • Forklaring: En plan, der fastlægger retningslinjer og begrænsninger for udvikling og brug af ejendomme i et specifikt lokalområde.
 11. Lejers rettigheder:
  • Forklaring: Rettighederne for en person, der lejer en ejendom, som kan være relevant, hvis ejendommen er udlejet.
 12. Lejemål:
  • Forklaring: En udlejningsejendom eller en del af en ejendom, der er lejet ud.
 13. Landbrugsjord:
  • Forklaring: Jord, der er udpeget til landbrugsbrug.
 14. Løsøre:
  • Forklaring: Personlige ejendele, der ikke er fastgjort til ejendommen og kan flyttes.
 15. Lovgivning:
  • Forklaring: De love og regler, der gælder for bolighandel.
 16. Landinspektør:
  • Forklaring: En professionel, der arbejder med opmåling og registrering af fast ejendom.
 17. Landzone:
  • Forklaring: Et område, der er klassificeret som landbrugsjord eller natur.
 18. Lånemuligheder:
  • Forklaring: De forskellige typer og vilkår for lån, der er tilgængelige for køber.
 19. Låneprocent:
  • Forklaring: Den procentdel af ejendommens købspris, der kan finansieres med et lån.
 20. Lånetyper:
  • Forklaring: De forskellige former for lån, som køber kan vælge imellem, f.eks. fastforrentet lån eller variabelt forrentet lån.

M

 1. Mægler:
  • Forklaring: En professionel, der formidler bolighandel mellem køber og sælger.
 2. Matrikel:
  • Forklaring: En officiel registrering af en ejendoms grænser og beliggenhed.
 3. Maksimalpris:
  • Forklaring: Den højeste pris, en køber er villig til at betale for en ejendom.
 4. Mindstepris:
  • Forklaring: Den laveste pris, en sælger er villig til at acceptere for en ejendom.
 5. Månedlig ydelse:
  • Forklaring: Det beløb, en låntager skal betale hver måned på et lån.
 6. Målebrev:
  • Forklaring: Et dokument, der angiver en ejendoms præcise mål og grænser.
 7. Mangelliste:
  • Forklaring: En liste over fejl eller mangler ved en ejendom, der skal udbedres.
 8. Modregning:
  • Forklaring: Når en del af en gæld eller fordring modregnes i en anden.
 9. Mundtlig aftale:
  • Forklaring: En aftale indgået ved mundtlig kommunikation mellem parterne.
 10. Moms:
  • Forklaring: En skat, der kan være relevant i forbindelse med køb eller salg af ejendom.
 11. Markedspris:
  • Forklaring: Den pris, en ejendom forventes at kunne sælges for på det åbne marked.
 12. Markedsvurdering:
  • Forklaring: En vurdering af, hvad en ejendom er værd på det åbne marked.
 13. Mursten:
  • Forklaring: Bruges ofte som en metafor for fast ejendom eller bolig.
 14. Mæglersalær:
  • Forklaring: Den betaling, en ejendomsmægler modtager for at facilitere en bolighandel.
 15. Mæglervurdering:
  • Forklaring: En ejendomsmæglers vurdering af en ejendoms markedsværdi.
 16. Myndighedsanerkendelse:
  • Forklaring: Godkendelse eller tilladelse fra relevante myndigheder, f.eks. i forhold til byggetilladelser.
 17. Misligholdelse:
  • Forklaring: Når en part ikke overholder betingelserne i en kontrakt eller aftale.
 18. Makulator:
  • Forklaring: En enhed til destruktion af dokumenter, som kan være nødvendig, når konfidentielle dokumenter skal bortskaffes.
 19. Matrikelkort:
  • Forklaring: Et kort, der viser en ejendoms matrikulære grænser.
 20. Medejerskab:
  • Forklaring: Når mere end én person ejer en ejendom sammen.

N

 1. Notar:
  • Forklaring: En person, der har autoritet til at notere og verificere juridiske dokumenter, herunder dokumenter vedrørende bolighandel.
 2. Nøgletal:
  • Forklaring: Vigtige tal, der anvendes til at vurdere en ejendoms økonomiske og markedsmæssige position.
 3. Naborettigheder:
  • Forklaring: Rettigheder og pligter, der relaterer sig til ejendommens naboer og nærområde.
 4. Nedskrivning:
  • Forklaring: Reduktion i værdien af en ejendom eller et lån.
 5. Nybyggeri:
  • Forklaring: En nyopført ejendom, der aldrig har været beboet før.
 6. Nettoydelse:
  • Forklaring: Den månedlige betaling på et boliglån minus renter og afdrag.
 7. Nøgleoverdragelse:
  • Forklaring: Overdragelse af nøgler fra sælger til køber, markerer skiftet af ejerskab.
 8. Nedrivning:
  • Forklaring: Processen med at fjerne en eksisterende bygning fra en ejendom.
 9. Normalvedligeholdelse:
  • Forklaring: Almindelige vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres på en ejendom.
 10. Næringsliv:
  • Forklaring: Den del af ejendomsmarkedet, der beskæftiger sig med kommercielle ejendomme.
 11. Nedsættelse:
  • Forklaring: En reduktion i en ejendoms salgspris.
 12. Naturgrund:
  • Forklaring: Et stykke jord, der hovedsageligt består af naturlig vegetation og landskab.
 13. Notat:
  • Forklaring: Skriftlige bemærkninger eller dokumentation, der kan vedrøre en bolighandel.
 14. Nærhed:
  • Forklaring: En ejendoms beliggenhed i forhold til service, faciliteter eller andre attraktioner.
 15. Nettopris:
  • Forklaring: Den endelige pris for en ejendom efter eventuelle nedsættelser eller rabatter.
 16. Nyttelast:
  • Forklaring: Potentiel indtjening eller brug af en ejendom.
 17. Nedbetaling:
  • Forklaring: En engangsbetaling, der betales af køberen ved bolighandelens start.
 18. Nye regler:
  • Forklaring: Ny lovgivning eller regulering, der kan påvirke bolighandel.
 19. Naboklage:
  • Forklaring: Klager fra naboer vedrørende ejendommen, fx støj eller overtrædelse af regler.
 20. Nominel rente:
  • Forklaring: Den rente, der er angivet på et lån uden hensyn til inflation eller afgifter.

O

 1. Omkostninger:
  • Forklaring: De penge, der skal betales udover købsprisen, f.eks. til tinglysning eller advokat.
 2. Overtagelsesdato:
  • Forklaring: Datoen hvor køber formelt overtager ejendommen.
 3. Opgørelse:
  • Forklaring: En specificeret liste over omkostninger, betalinger, og kreditter i forbindelse med bolighandlen.
 4. Obligation:
  • Forklaring: Et gældsbevis, ofte brugt ved finansiering af fast ejendom.
 5. Offentlig vurdering:
  • Forklaring: Den vurderingspris, som det offentlige har fastsat på en ejendom.
 6. Område:
  • Forklaring: Den geografiske placering af en ejendom.
 7. Opmåling:
  • Forklaring: Fastlæggelse af en ejendoms præcise dimensioner og grænser.
 8. Offentliggørelse:
  • Forklaring: Bekendtgørelse af boligsalg eller andre relaterede oplysninger til offentligheden.
 9. Opsigelse:
  • Forklaring: Formel meddelelse om ophør af en aftale eller kontrakt.
 10. Omkostningsindeks:
  • Forklaring: Et værktøj til at sammenligne omkostningerne ved forskellige boliger.
 11. Overtagelse:
  • Forklaring: Processen med formelt at overtage ejerskab af en ejendom.
 12. Opsætning:
  • Forklaring: Installation eller konstruktion på en ejendom.
 13. Overdragelse:
  • Forklaring: Processen med at overføre ejendomsret fra en person til en anden.
 14. Overenskomst:
  • Forklaring: En aftale eller kontrakt mellem to parter.
 15. Overvejelse:
  • Forklaring: Betaling eller kompensation givet i en handel eller aftale.
 16. Opsparingskonto:
  • Forklaring: En konto, hvor penge er deponeret som en del af en investeringsplan.
 17. Obligationslån:
  • Forklaring: Et lån, der er sikret ved hjælp af obligationer.
 18. Overbygning:
  • Forklaring: Den del af en bygning, der er over jordoverfladen.
 19. Overkurs:
  • Forklaring: Når prisen på en obligation er højere end dens pålydende værdi.
 20. Oplysningspligt:
  • Forklaring: Sælgers ansvar for at informere køber om relevante oplysninger om ejendommen.
 21. Ordensregler:
  • Forklaring: Regler for orden og adfærd i en boligforening eller ejerforening.
 22. Obligationsudstedelse:
  • Forklaring: Udstedelse af nye obligationer til finansiering.
 23. Optegnelser:
  • Forklaring: Skriftlig dokumentation relateret til en ejendom.
 24. Opholdsrum:
  • Forklaring: Rum i en bolig, der er beregnet til ophold, fx stue eller værelser.
 25. Offentlige byrder:
  • Forklaring: Restriktioner eller krav pålagt en ejendom af offentlige myndigheder.

P

 1. Pris:
  • Forklaring: Det beløb, køber betaler for at erhverve ejendommen.
 2. Pantebrev:
  • Forklaring: Et dokument der beviser, at der er tinglyst pant i en ejendom som sikkerhed for et lån.
 3. Pant:
  • Forklaring: En rettighed eller interesse i en ejendom holdt af en kreditor som sikkerhed for en gæld.
 4. Projektbolig:
  • Forklaring: En bolig, der sælges med henblik på renovering eller ombygning.
 5. Privatsalg:
  • Forklaring: Når en bolig sælges direkte mellem sælger og køber uden mægler.
 6. Pengeinstitut:
  • Forklaring: En bank eller anden finansiel institution, der låner penge ud til boligkøb.
 7. Pålæg:
  • Forklaring: En officiel besked eller afgørelse, f.eks. fra kommunen, der pålægger ejeren visse forpligtelser.
 8. Parcelhus:
  • Forklaring: Et fritliggende hus, typisk på egen grund.
 9. Pantefoged:
  • Forklaring: En person ansvarlig for inddrivelse af gæld og håndhævelse af domme.
 10. Prisnedslag:
  • Forklaring: Når sælger reducerer salgsprisen for at tiltrække købere.
 11. Prisfastsættelse:
  • Forklaring: Processen med at bestemme salgsprisen på en ejendom.
 12. Pantegæld:
  • Forklaring: Gæld, der er sikret ved pant i en ejendom.
 13. Pengeafdrag:
  • Forklaring: De regelmæssige betalinger, der skal foretages for at afbetale et lån.
 14. Prisantydning:
  • Forklaring: Den pris, en sælger angiver som ønsket salgspris for en ejendom.
 15. Potentiel køber:
  • Forklaring: En person, der overvejer at købe en ejendom.
 16. Privat skøde:
  • Forklaring: Et skøde, der overfører ejendomsretten mellem to private parter.
 17. Pantefastsættelse:
  • Forklaring: Fastlæggelse af pantets værdi i en ejendom.
 18. Prioritet:
  • Forklaring: Rækkefølgen af panterettigheder i en ejendom.
 19. Prismæssig vurdering:
  • Forklaring: En evaluering af en ejendoms markedspris.
 20. Pantebrevslån:
  • Forklaring: Et lån, hvor et pantebrev i fast ejendom anvendes som sikkerhed.
 21. Prospekt:
  • Forklaring: Et skriftligt dokument, der præsenterer detaljer og oplysninger om en ejendom til salg.
 22. Præference:
  • Forklaring: Særlige rettigheder eller prioritering i forbindelse med et salg eller køb.
 23. Pantrettigheder:
  • Forklaring: Rettigheder knyttet til pant i ejendom.
 24. Planloven:
  • Forklaring: Den lov, der regulerer planlægning og brug af jord og ejendomme i Danmark.
 25. Påtegning:
  • Forklaring: En skriftlig bemærkning eller godkendelse på et dokument, f.eks. et skøde.

Q

Quicklån:
 • Forklaring: Et lån der kan optages hurtigt, ofte online, uden at skulle stille sikkerhed. Ikke altid den bedste løsning for finansiering af boligkøb, da renterne ofte er høje.

R

 1. Realkreditlån:
  • Forklaring: Et lån ydet med sikkerhed i fast ejendom, ofte med lavere renter end andre lånetyper.
 2. Rentetilpasningslån:
  • Forklaring: Et lån, hvor renten justeres med jævne mellemrum, typisk årligt.
 3. Restgæld:
  • Forklaring: Det resterende beløb, der skal betales tilbage på et lån.
 4. Respektpris:
  • Forklaring: Den pris som en køber er villig til at betale for en bolig, også kendt som budpris.
 5. Refinansiering:
  • Forklaring: Når man optager et nyt lån for at betale et eksisterende lån.
 6. Rådgiver:
  • Forklaring: En person eller firma, der kan rådgive om bolighandel, finansiering, og juridiske spørgsmål.
 7. Rådighedssum:
  • Forklaring: En sum penge, der er afsat til at dække uforudsete udgifter ved byggeri eller renovering.
 8. Ratepension:
  • Forklaring: En type pension, hvor udbetalingerne sker i regelmæssige rater.
 9. Regulering:
  • Forklaring: Tilpasning eller justering, f.eks. af pris, rente eller anden økonomisk variabel.
 10. Restløbetid:
  • Forklaring: Den tilbageværende tid, der er tilbage, indtil et lån er fuldt tilbagebetalt.
 11. Retskraft:
  • Forklaring: Gyldighed i juridisk forstand; evnen til at håndhæve juridiske rettigheder og forpligtelser.
 12. Rådighedsbeløb:
  • Forklaring: Den mængde penge, der er til rådighed efter betaling af faste udgifter.
 13. Rente:
  • Forklaring: Den pris man betaler for at låne penge, udtrykt som en procentdel af lånebeløbet.
 14. Restance:
  • Forklaring: Et udestående beløb, der skyldes og endnu ikke er betalt.
 15. Renteoptimering:
  • Forklaring: Justering af lån for at minimere renteudgifter.
 16. Renteomkostninger:
  • Forklaring: De samlede omkostninger for at betale renter på et lån.
 17. Rentefod:
  • Forklaring: Den rente, der anvendes på et lån eller en investering, ofte udtrykt som en årlig procentdel.
 18. Risikotillæg:
  • Forklaring: Et ekstra gebyr, der kan blive pålagt et lån for at dække långivers risiko.
 19. Repræsentation:
  • Forklaring: Omkostninger forbundet med at repræsentere en virksomhed, f.eks. i forbindelse med salg eller køb af ejendom.
 20. Renteaftale:
  • Forklaring: En aftale mellem en låntager og en långiver om rentesatsen på et lån.

S

 1. Salgspris:
  • Forklaring: Den pris, en bolig er blevet solgt for eller udbydes til.
 2. Skøde:
  • Forklaring: Et dokument der bekræfter en persons ret til en ejendom.
 3. Skønsmand:
  • Forklaring: En ekspert der vurderer tilstanden af en bolig.
 4. Salgsopstilling:
  • Forklaring: Et dokument der giver detaljerede oplysninger om en ejendom, der er til salg.
 5. Sælger:
  • Forklaring: Den person eller organisation, der sælger en ejendom.
 6. Sagsbehandler:
  • Forklaring: Den person der håndterer sagen vedrørende bolighandlen.
 7. Servitut:
  • Forklaring: En rettighed eller byrde der hviler på en ejendom.
 8. Salær:
  • Forklaring: Betaling for en tjeneste, f.eks. til en ejendomsmægler.
 9. Stiftelsesomkostninger:
  • Forklaring: De omkostninger der er forbundet med oprettelse af et lån.
 10. Sparekonto:
  • Forklaring: En bankkonto hvor man kan opbevare penge og ofte optjene renter.
 11. Sikkerhedsstillelse:
  • Forklaring: At stille sikkerhed for et lån, f.eks. ved at pantsætte en ejendom.
 12. Samlet Kreditbeløb:
  • Forklaring: Det samlede beløb, man låner inklusiv alle omkostninger.
 13. Stempler:
  • Forklaring: Afgift der skal betales ved registrering af dokumenter, f.eks. et skøde.
 14. Syn og skøn:
  • Forklaring: En vurdering af en ejendoms tilstand foretaget af en skønsmand.
 15. Solgt som beset:
  • Forklaring: Et udtryk der betyder, at en ejendom sælges i den tilstand, den er i ved salget.
 16. Salgsannoncer:
  • Forklaring: Annoncer der reklamerer for salg af en ejendom.
 17. Sammenlignelige salg:
  • Forklaring: Salg af lignende ejendomme, bruges til at fastsætte en rimelig salgspris.
 18. Samlet Tilbagebetalingsbeløb:
  • Forklaring: Det samlede beløb, man skal tilbagebetale på et lån inklusive renter og omkostninger.
 19. Selvsalg:
  • Forklaring: Når man sælger sin bolig selv uden brug af en ejendomsmægler.
 20. Skattefradrag:
  • Forklaring: Et beløb, man kan trække fra sin skattepligtige indkomst, f.eks. renteudgifter.
 21. Skattevurdering:
  • Forklaring: Vurdering af en ejendoms værdi af skattemyndighederne.
 22. Særudgifter:
  • Forklaring: Udgifter der ikke er regelmæssige, f.eks. til reparationer eller forbedringer.
 23. Stykpris:
  • Forklaring: Pris pr. enhed, f.eks. pr. kvadratmeter.
 24. Sikkerhedspakke:
  • Forklaring: Forsikringspakke der kan inkludere livs-, hus- og indboforsikring.
 25. Seriehæfte:
  • Forklaring: Et hæfte med serielån, der er en type lån, hvor hovedstolen afdrages i faste rater over lånets løbetid.

T

 1. Tinglysning:
  • Forklaring: Registrering af rettigheder over fast ejendom i det offentlige tinglysningssystem.
 2. Tilstandsrapport:
  • Forklaring: En rapport der beskriver en ejendoms tekniske tilstand.
 3. Tingbog:
  • Forklaring: Offentlig register over fast ejendom og tilknyttede rettigheder.
 4. Tilbud:
  • Forklaring: Et forslag om at købe en ejendom til en bestemt pris.
 5. Totalpris:
  • Forklaring: Den samlede pris for en ejendom inklusive alle omkostninger.
 6. Tinglysningsafgift:
  • Forklaring: Afgift for tinglysning af dokumenter vedrørende fast ejendom.
 7. Tillæg:
  • Forklaring: Yderligere betaling udover købsprisen, f.eks. for inventar.
 8. Taksation:
  • Forklaring: Vurdering af en ejendoms værdi af en autoriseret vurderingsmand.
 9. Tidligere Salg:
  • Forklaring: Information om en ejendoms tidligere salgshistorik.
 10. Tinglysningsretten:
  • Forklaring: Den myndighed der varetager tinglysning i Danmark.
 11. Testamente:
  • Forklaring: Dokument der angiver, hvem der skal arve en ejendom.
 12. Tilladelse:
  • Forklaring: Officiel godkendelse, f.eks. byggetilladelse.
 13. Tvangsauktion:
  • Forklaring: Salg af en ejendom ved auktion pga. ejerens manglende betaling.
 14. Teknisk Rapport:
  • Forklaring: Rapport der beskriver en ejendoms tekniske tilstand og eventuelle mangler.
 15. Tegninger:
  • Forklaring: Arkitekttegninger af en ejendom.
 16. Tinglysningsdato:
  • Forklaring: Datoen hvor en rettighed over fast ejendom er blevet tinglyst.
 17. Tilbehør:
  • Forklaring: Genstande der følger med ved salg af en ejendom.
 18. Tinglyst Areal:
  • Forklaring: Det areal af en ejendom der er registreret i tingbogen.
 19. Tilbagetagelsesklausul:
  • Forklaring: Klausul der giver sælger ret til at tage ejendommen tilbage under visse betingelser.
 20. Tidsbegrænset lån:
  • Forklaring: Lån der skal tilbagebetales inden for en fastsat tidsperiode.
 21. Termin:
  • Forklaring: Datoen for betaling af afdrag og renter på et lån.
 22. Tillægsareal:
  • Forklaring: Ekstra areal der er blevet tilføjet til en ejendom.
 23. Tillægspris:
  • Forklaring: Yderligere betaling udover den aftalte købspris.
 24. Tinglysningssystemet:
  • Forklaring: Det system der bruges til at registrere rettigheder over fast ejendom.
 25. Tillægsaftale:
  • Forklaring: En yderligere aftale der supplerer den oprindelige købsaftale.

U

 1. Udbetaling:
  • Forklaring: Det beløb, køber betaler upfront ved køb af fast ejendom.
 2. Udbudspris:
  • Forklaring: Den pris, en ejendom er sat til salg for.
 3. Udlejning:
  • Forklaring: Proces, hvor ejendomsejeren lejer ejendommen ud til en lejer.
 4. Udlejningsejendom:
  • Forklaring: Ejendom erhvervet med det formål at leje det ud og opnå lejeindtægter.
 5. Udligningsafgift:
  • Forklaring: Afgift betalt af sælger eller køber for at udligne visse omkostninger ved bolighandel.
 6. Udligningsbeløb:
  • Forklaring: Beløb betalt til sælger eller køber for at kompensere for justeringer i købsprisen.
 7. Uafhængig vurdering:
  • Forklaring: En objektiv vurdering af en ejendoms værdi udført af en uafhængig vurderingsmand.
 8. Uopsigelig lejeaftale:
  • Forklaring: En lejeaftale der ikke kan opsiges inden for en bestemt periode.
 9. Udskudt betaling:
  • Forklaring: En aftale om at betale en del af købsprisen på et senere tidspunkt.
 10. Udgifter:
  • Forklaring: De omkostninger, der er forbundet med køb, salg eller ejerskab af en ejendom.
 11. Udbytte:
  • Forklaring: Indtægt genereret fra en investeringsejendom.
 12. Udestående lån:
  • Forklaring: Den del af et lån, der endnu ikke er betalt tilbage.
 13. Udlånsvurdering:
  • Forklaring: En vurdering foretaget af en bank eller finansiel institution for at bestemme beløbet af et realkreditlån.
 14. Underhåndssalg:
  • Forklaring: Salg af en ejendom uden offentlig annoncering.
 15. Underskud:
  • Forklaring: Situation hvor udgifter overstiger indtægterne fra en ejendom.
 16. Underkælder:
  • Forklaring: Den laveste etage i en bygning, typisk under jordniveau.
 17. Uskiftet bo:
  • Forklaring: Situation hvor en efterladt ægtefælle vælger ikke at dele arven med afdødes børn.
 18. Udbudsloven:
  • Forklaring: Lovgivning der regulerer offentlig udbud af ejendomme.
 19. Udlånsrente:
  • Forklaring: Den rente, en bank eller finansiel institution opkræver for at låne penge til ejendomskøb.
 20. Udlejer:
  • Forklaring: Ejeren af en ejendom der lejer den ud til en lejer.
 21. Udflytning:
  • Forklaring: Processen med at flytte ud af en ejendom.
 22. Udbyder:
  • Forklaring: Person eller firma der sælger en ejendom.
 23. Udgående:
  • Forklaring: Beløb der skal betales, som f.eks. driftsudgifter eller vedligeholdelsesomkostninger.
 24. Udfærdigelse:
  • Forklaring: Processen med at udarbejde og udfylde dokumenter.
 25. Udbygningsmuligheder:
  • Forklaring: Potentiale for at udvide eller forbedre en eksisterende ejendom.

V

 1. Vurdering:
  • Forklaring: En professionel vurdering af en ejendoms markedsværdi.
 2. Vurderingsrapport:
  • Forklaring: En rapport der angiver en professionel vurdering af en ejendoms værdi.
 3. Vedligeholdelse:
  • Forklaring: Arbejde der udføres for at holde en ejendom i god stand.
 4. Vejledende pris:
  • Forklaring: En pris som ejendomsmægleren anslår at en ejendom kan sælges for.
 5. Villa:
  • Forklaring: En type bolig, ofte en fritstående bolig med have.
 6. Værdiforringelse:
  • Forklaring: Et fald i en ejendoms værdi over tid.
 7. Vandinstallation:
  • Forklaring: Installationer i en ejendom, der leverer vand til forskellige dele af ejendommen.
 8. Varmeregnskab:
  • Forklaring: En opgørelse over forbrug og omkostninger forbundet med opvarmning af en ejendom.
 9. Vejret:
  • Forklaring: Bruges ofte i forbindelse med overvejelser omkring placering og klimaforhold for en ejendom.
 10. Vækstområde:
  • Forklaring: Et område, hvor ejendomsværdierne forventes at stige pga. udvikling eller andre faktorer.
 11. Vinduesparti:
  • Forklaring: Et område eller en sektion af en væg i en bygning, der er udfyldt med vinduer.
 12. Vedtægter:
  • Forklaring: Regler og bestemmelser, der gælder for en ejendom eller en boligforening.
 13. Vægge:
  • Forklaring: Strukturer der afgrænser rum i en bygning.
 14. Ventilation:
  • Forklaring: Systemet, der sikrer luftcirkulation i en ejendom.
 15. Vinterhave:
  • Forklaring: Et uopvarmet rum med store vinduespartier anvendt til dyrkning af planter om vinteren.
 16. Vejadgang:
  • Forklaring: Adgang til en ejendom via en vej eller anden rute.
 17. Vandskade:
  • Forklaring: Skade på en ejendom som følge af vand, f.eks. oversvømmelse eller lækage.
 18. Videreformidling:
  • Forklaring: Processen med at formidle salget af en ejendom gennem en ejendomsmægler.
 19. Varmeisolering:
  • Forklaring: Materialer og teknikker anvendt til at reducere varmetab fra en ejendom.
 20. Videopræsentation:
  • Forklaring: En video, der viser en ejendom for potentielle købere.
 21. Vedligeholdelsesfond:
  • Forklaring: En fond oprettet til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger for en ejendom.
 22. Vedligeholdelsesomkostninger:
  • Forklaring: Omkostningerne ved at vedligeholde en ejendom.
 23. Vandmåler:
  • Forklaring: En enhed, der måler vandforbruget i en ejendom.
 24. Ventilationssystem:
  • Forklaring: Et system designet til at levere frisk luft til en bygning.
 25. Vedhæftninger:
  • Forklaring: Dokumenter eller oplysninger, der er knyttet til en ejendomshandel.

Y

 1. Ydelse:
  • Forklaring: Det beløb, der skal betales regelmæssigt for et lån, f.eks. et boliglån. Ydelsen dækker både afdrag på lånet og renter.
 2. Ydermur:
  • Forklaring: Den ydre væg i en bygning, der adskiller indendørs og udendørs områder, og som bidrager til bygningens strukturelle integritet.

Æ

 1. Ældrebolig:
  • Forklaring: En boligtype der er designet specielt til ældre mennesker, der muligvis har behov for særlige faciliteter eller tilpasninger.
 2. Ældrebyrde:
  • Forklaring: Økonomiske omkostninger eller forpligtelser i forhold til vedligeholdelse eller forbedring af ældre bygninger.
 3. Ændring af lån:
  • Forklaring: Ændringer af lånevilkårene, såsom rentesats eller løbetid, for et eksisterende boliglån.

Ø

 1. Økonomi:
  • Forklaring: Refererer til din finansielle situation, herunder indkomst, udgifter, og hvor meget du har råd til at låne til at købe en bolig.
 2. Økonomisk rådgivning:
  • Forklaring: Professionel vejledning om din finansielle situation og hvordan du bedst finansierer køb af bolig.
 3. Økotek:
  • Forklaring: En type byggemateriale, der er miljøvenligt og bidrager til bæredygtighed.

Å

 1. Årlig ydelse:
  • Forklaring: Det beløb, du skal betale hvert år for dit boliglån, inklusive renter og afdrag.
 2. ÅOP (Årlige omkostninger i procent):
  • Forklaring: Et udtryk for de samlede omkostninger ved et lån opgjort som en årlig procentsats af lånebeløbet.
 3. Åbent hus:
  • Forklaring: Et arrangement hvor en bolig, der er til salg, er åben for besigtigelse for potentielle købere.
 4. Åremål:
  • Forklaring: En type lejeaftale, hvor lejer får brugsretten til en ejendom for en fastsat periode, ofte flere år.